O'Daniel, Faulkenberry wins open tournament on Sardis