Senior kicker ready for Pirates to return to their winning ways